Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók a LŐRINCZ ÉS TÁRSA Menedzser és Nyelvoktató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Háromszék u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-161911 adószám: 10670518-2-43, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10450539-00014901, képviselő: Lőrincz Zsuzsa Lilla ügyvezető)  által a 1124 Budapest, Fürj utca 2. szám alatti telephelyén üzemeltetett F2 Pilates Stúdió és annak online felületén (www.f2pilates.hu) történő vásárlásokra.

Jelen ÁSZF az Lőrincz és Tsa Kft., mint Szolgáltató valamint a vásárlók/felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) közötti jogviszonyt, valamint a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A Lőrincz és Tsa Kft. ( F2 Pilates Stúdió ) szolgáltatásainak igénybevételére foglalást és első alkalommal regisztrációt követően van lehetőség, amelyet a Felhasználó az F2 Pilates Stúdió weboldalán tehet meg. (www.f2pilates.hu)

A szolgáltatás igénybevételével, valamint személyes vagy online vásárlás esetén a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen szerződési feltételeket valamint a hozzátartozó Házirendet, amely alapján Felhasználó, valamint az F2 Pilates Stúdió üzemeltetője között szerződés jön létre.

A mindenkori árlista a hozzá tartozó bérlet érvényességi időkkel elérhető az alábbi linken: https://www.f2pilates.hu/araink/

Felhasználónak lehetősége van a weboldal felületén az órarendben szereplő órákra felhasználható jegyet és bérletet vásárolni.

A Bérlet kizárólag elektronikus úton kerül előállításra, beváltására kizárólag elektronikus úton kerül sor a Szolgáltatónál, a Bérletnek fizikai megtestesülése nincs.

A Felhasználó által vásárolt Jegy, illetve Bérlet felhasználására kizárólag a Felhasználó jogosult, az másra át nem ruházható.

Az F2 Pilates Stúdió tájékoztatja a vásárlóit, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § (1) l) pontjának megfelelően, a Felhasználók a jegy, valamint bérletvásárlás kapcsán nem rendelkeznek a rendelet szerinti 14 napos elállási joggal, tekintettel a tényre, hogy a jegy, valamint a bérlet vásárlása kapcsán a teljesítésre határidő vagy határnap került megjelölésre.

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA

Felhasználó az F2 Pilates Stúdió weboldalán nyilvánosan elérhető órarendben bejelentkezéssel lefoglalja helyét a kiválasztott órára. A bejelentkezés első alkalommal regisztrációval történik bizonyos kötelezően megadandó adatok megadásával.

Az órafoglalás a Motibro Kft által üzemeltetett Motibro foglalási rendszerében történik, a regisztrációval a felhasználó egy Motibro ügyfélfiókot hoz létre. Az óra díját (jegy vagy bérlet formájában) ki lehet egyenlíteni a Stúdióban az óra kezdete előtt készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel vagy az online felületen való előzetes fizetéssel.

Az online bankkártyás fizetések a Motibro rendszerén belül a Barion Zrt fizetési szolgáltatón keresztül valósulnak meg,  amely fizetési oldalra a Felhasználó automatikusan kerül átirányításra.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetést követően a Felhasználó visszairányításra kerül a Motibro fiók felületére. Sikeres fizetés esetén automatikus elektronikus visszaigazolás érkezik a Felhasználó részére és az adott termék a Felhasználó Motibro fiókjában jóváírásra kerül. A vásárlást követően automatikus elektronikus visszaigazolást kap a Felhasználó az általa megadott email címen.

Az online vásárlás keretében létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

JEGYEK, BÉRLETEK

Az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásainak díjait – legkésőbb a belépéskor – előre kell megfizetni, személyesen vagy online, az előbb részletezett Motibro applikációkon keresztül. Az Áfás számla iránti igényt előre kell jelezni, az így kiállított számlát elektronikus formában e-mail útján küldjük meg a Felhasználó részére.

A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. A Bérlet meghosszabbítására indokolt esetben a F2 Pilates Stúdió vezetőjével való személyes egyeztetés révén kerülhet sor.  

A csoportos órákra előzetes helyfoglalás szükséges. Amennyiben a Felhasználó nem jelenik meg az órán és azt nem mondta le a foglalását a foglalkozás kezdete előtt 24 órával, ez az alkalom a bérletéből levonásra kerül.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes bérlettel, az óra díja tartozásként megjelenik a Felhasználó Motibro fiókjában, amelyet 72 órán belül rendezni szükséges online vagy helyszíni jegy vagy bérletvásárlással.

Az órarendben meghirdetett órák rendkívüli esetekben (betegség, technikai probléma stb) a stúdió által lemondhatóak, ez esetben a bejelentkezett vendégeket időben értesítjük, az óra díja nem kerül levonásra a bérletből, illetve nem keletkezik tartozás.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

A F2 Pilates Stúdió kizárja felelősségét a weboldal vagy az applikáció működési hibái, elérhetetlensége miatt.

Az online vásárlásokkal kapcsolatos fizetéseket a Barion kezeli, további tájékoztatás elérhető a szolgáltató weboldalán:

www.barion.com

Jelen ÁSZF elérhető a www.f2pilates.hu weboldalán, valamint az F2 Pilates Stúdió recepcióján.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a F2 Pilates Stúdió jogosult a weboldal tartalmát módosítani, amely módosítások nem érintik a már leadott rendeléseket.

Az F2 Pilates Stúdió fenntartja a jogát, hogy jelen ÁSZF-et, valamint annak mellékleteit a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén a Felhasználók a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal előzetesen tájékoztatásra kerülnek.

PANASZ

A F2 Pilates Stúdió szolgáltatásaival kapcsolatos panasz, kérdés, észrevétel esetén kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel:

Email: hello@f2pilates.hu

Telefonszám: 06 20 5765560

Fogyasztói panaszával fordulhat a F2 Pilates Stúdió székhelye szerint illetékességgel rendelkező békéltető testülethez: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax szám: 06 (1) 48821 86; telefonszám: 06 (1) 488 21 31)

Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén ajánljuk az online vitarendezési platform használatát, melynek elérhetősége:

https://ec.europa.eu/odr

Fentieken felül jogvitájával a lakhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. (Bírósági illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso)

MELLÉKLETEK

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:

  • Házirend
  • Adatkezelési szabályzat

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti dokumentumok megismerése és betartása a Felhasználó kötelessége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció, valamint a vásárlás keretében megadott adatait az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli az F2 Pilates Stúdió.

Hatályos: 2023. október 14.

HÁZIREND

A  Házirend célja az F2 Pilates Stúdióban  (címe: 1124 Budapest, Fürj utca 2, a továbbiakban: „Stúdió”) tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek ( Felhasználók )  részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása az F2 Pilates Stúdió állagának megőrzése, a magas színvonalú kiszolgálás fenntartása és a biztonságos üzemeltetése céljából.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Az F2 Pilates Stúdió üzemeltetését a Lőrincz és Tsa Kft. (székhely: 1118 Bp, Háromszék utca 8, Cégj: 01-09-161911), a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.
Az F2 Pilates Stúdió területére történő belépéssel, valamint a szolgáltatásainak igénybevételével a vendég jelen Házirendet automatikusan és kifejezetten elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni.
Jelen Házirend az F2 Pilates Stúdió helyszínén, illetve az f2pilates.hu weboldalon érhető el.
Jelen Házirend megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az ingatlan, a területén elhelyezett berendezések, illetve az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásai és eszközei kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.
Az F2 Pilates Stúdió vendégei annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. Az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná. Kérjük, kövesse az F2 Pilates Stúdió által meghatározott biztonsági szabályokat és utasításokat.

Az F2 Pilates Stúdió nem vállal felelősséget a területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért és eszközökért, valamint az F2 Pilates Stúdió területén, és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért.
Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, egyéb elektronikai eszközök, beléptető kártya) ne hagyják őrizetlenül, a szekrények megfelelő zárását mindig ellenőrizzék!
Távozáskor a vendég az általa használt öltözőszekrényt köteles nyitva és üresen hagyni, zárás után valamennyi szekrényt ürítjük.

MAGATARTÁSI NORMÁK

Az F2 Pilates Stúdió területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
Az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy az F2 Pilates Stúdió nem látogathatja.
Várandós hölgyvendégek az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.
Az F2 Pilates Stúdió területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül az F2 Pilates Stúdió területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.

A STUDIÓ HELYISÉGEINEK HASZNÁLATA

A női vendégek részére az F2 Pilates Stúdió öltöző- és zuhanyzóhasználatot biztosít.
Az öltözőben az öltözőszekrény, a tusfürdő és a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

Az öltözőszekrények nyitása és zárása tetszőleges 4 jegyű kóddal történik, melyet a Felhasználó állít be. A kód elfelejtése esetén a recepción lehet segítséget kérni.
A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot,veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

A vendég az általa használt gépet használat után köteles az üzemeltető által biztosított tisztítószerekkel letisztítani és kiinduló helyzetbe állítani, egyéb eszközöket a helyükre tenni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
A pilates gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni oktató vezetése és felügyelete mellett.
A gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Amennyiben bármilyen egészségügyi probléma áll fenn, javasolt az orvosi konzultáció a részvételt megelőzően.
Az F2 Pilates Stúdió kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben vehető igénybe. Az F2 Pilates Stúdióban utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

Amennyiben az oktató úgy ítéli meg, hogy a későn érkező vendég az óra menetébe nem tud bekapcsolódni (mivel az óra menetét zavarná, vagy a részvétel a vendég részére egészségügyi szempontból nem ajánlatos), úgy a vendég az adott órába nem kapcsolódhat be. 15 percet elérő késés esetén az oktató jogosult az edzésbe történő bekapcsolódást megtagadni.
Az órarend változás jogát az Üzemeltető fenntartja.

TEENDŐK BALESET, RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (PL. TŰZJELZÉS (TŰZRIADÓ) VAGY BOMBARIADÓ) ESETÉN

Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Elsősegély doboz elérhető a recepción.

Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. Ezekben az esetekben az épületet a kifüggesztett menekülési útvonalnak megfelelően kell megtenni.
Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.

NYITVATARTÁSI IDŐ

Az F2 Pilates Stúdió szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A nyitvatartási időt az aktuális órarend határozza meg, ami megtalálható a www.f2pilates.hu weboldalon.

Budapest, 2023.október 14.

Lőrincz és Tsa Kft

telefon:
e-mailcím: hello@f2pilates.hu

Scroll to Top